Polityka prywatności i Regulaminy organizacyjne

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych -Polityka prywatności RODO 

Informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest firma Centrum probalans Wawrzyniec Romanów, 00-877 Warszawa, Numer NIP: 9291496280, Numer REGON: 146402202 , e-mail:biuro@centrum-probalans.pl   tel.: 22 2540660

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane mogą być w następujących celach:

 • Podanie zwykłych danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zrealizowania na Państwa rzecz usług realizowanych przez Centrum  oraz wydawanie zlecanych przez Państwa opinii psychologicznych, zaświadczeń; przeprowadzenia procesu rezerwacji usługi, ewentualnego przypomnienia o wizycie czy w wyjątkowych sytuacjach jej odwołania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawiania faktur, prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W związku z naszą współpracą, może dochodzić do powierzenia i przetwarzania Pana / Pani danych następującym podmiotom:

 • SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855 w ramach systemu rezerwacji online bookero. Przetwarzane dane to: imię i nazwisko, e-mail oraz telefon podany w trakcie zapisu na wizytę,
 • cyber_Folks S.A. ul. Franklina Roosevelta 22; 60-829 Poznań – w celu przechowywania Pana / Pani danych osobowych na serwerze skrzynki pocztowej,
 • Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym są przetwarzane Pana / Pani dane na potrzeby wystawienia faktury,
 • Psychologom, psychoterapeutom, lekarzom oraz pracownikom recepcji wykonującym usługi na rzecz Centrum probalans na mocy umowy o współpracę,
 • w przypadku usług medycznych  platformie MyDr EDM, tj. MyDr Spółka z o.o.  w Warszawie, przy ul. Puławskiej 465 w celu obsługi oprogramowania komputerowego do prowadzenia gabinetu lekarskiego
  wraz z innymi aplikacjami jako usługami dodatkowymi,
 • innym podmiotom, które są odpowiedzialne za profesjonalne wykonywanie usług realizowanych w Centrum probalans.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  • w przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@centrum-probalans.pl

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Pana / Panią danych (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) jest warunkiem korzystania z naszych usług.

Pliki cookies

 1. Strona używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 3. Dostawcy zewnętrzni używają plików cookie do poprawnego działania ich aplikacji – gromadzenia danych statystycznych o ruchu.
 4. Nasza strona zawiera oprogramowanie firm trzecich, które może pobierać informacje na temat użytkowników. Dokładne informacje na temat danych pobieranych przez te firmy mogą się zmieniać, dlatego w celu dokładniej ich weryfikacji prosimy o sprawdzenie ich polityk prywatności dostępnych tutaj:  Google Analytics i ogólna polityka prywatności Google.
 5. Wyłączenie plików cookies nie uniemożliwia korzystania ze strony, ale może to utrudnić. Możesz wyłączyć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Centrum probalans (dalej jako: „Regulamin”)

paragraf 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin organizacyjny ustanawiany jest dla podmiotu leczniczego Centrum probalans Wawrzyniec Romanów prowadzonym przez Wawrzyniec Romanów w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, Aleja Solidarności 155/29; 00-877 Warszawa, NIP: 929-149-62-80, REGON: 146402202, nr księgi rejestrowej z RPWDL: 000000254527 wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą powadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (dalej jako: „Podmiot Leczniczy”).
 2. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą: Centrum probalans (dalej jako: „Zakład Leczniczy”).
 1. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:
  • powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
   • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm. – dalej jako „u.d.l.”);
   • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2009 r. poz. 417 ze zm. – dalej jako „u.p.p”).
  • wpisu do właściwego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
  • niniejszego Regulaminu.

paragraf 2

CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest podejmowanie działań na rzecz zachowania i poprawy stanu zdrowia, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocję zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 1. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej  w tym m.in świadczeń zdrowotnych udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 1. Cele oraz zadania Podmiotu Leczniczego, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 realizowane m.in.

w ramach:

 • wykonywania badań diagnostycznych i laboratoryjnych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia;
 • monitorowania stanu zdrowia pacjenta;
 • udzielania porad oraz konsultacji lekarskich;
 • monitorowania przestrzegania zaleceń przez pacjenta;
 • edukacji pacjentów oraz promocji zdrowia;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

paragraf 3

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Podmiot Leczniczy w ramach prowadzonej działalności udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego (HC.1.3.3.) Kod resortowy dziedziny medycyny 30 Psychiatria oraz HC.1.3.5 Leczenie w domu pacjenta .) Kod resortowy dziedziny medycyny 30 Psychiatria.

paragraf 4

ORGANIZACJA I ZADANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

 1. W Zakładzie Leczniczym funkcjonuje jednostka organizacyjna Centrum probalans Wola Ratusz, Aleja Solidarności 155/29, 00-877 Warszawa
 2. Do zadań jednostki organizacyjnej należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych w zakresie psychiatrii.
 3. Wszystkie osoby w nich zatrudnione współpracują ze sobą, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym oraz administracyjno-gospodarczym.
 4. Szczegółowe zasady współpracy określa kierownik Podmiotu Leczniczego.

paragraf 5

SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ ZAKŁADU LECZNICZEGO.

 1. Działalnością Podmiotu Leczniczego kieruje Wawrzyniec Romanów będący kierownikiem podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów u.d.l. (dalej jako: „Kierownik”).
 2. Kierownik reprezentuje Podmiot Leczniczy na zewnątrz oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania.
 1. Kierownik wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na Podmiot Leczniczy powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Kierownik podejmuje decyzje związane z bieżącą działalnością Podmiotu Leczniczego, w szczególności dotyczące:
  • zarządzania personelem Podmiotu Leczniczego, w tym do określania obowiązków, kompetencji i uprawnień poszczególnych osób;
  • zatwierdzania procedur, instrukcji i innych wewnętrznych aktów normatywnych;
  • kierowania pracą podległej części (lub całości) Zakładu leczniczego;
  • rozdziału zadań (w tym zadań stałych) i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich wykonawców;
  • nadzoru służbowego nad wykonywaniem przez podległych pracowników poszczególnych zadań;
  • udzielania wyjaśnień oraz wskazówek zawodowych podległym pracownikom;
  • nadzoru nad warunkami pracy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpiecznej higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  • przestrzegania oraz nadzorowania przestrzegania przez podległych pracowników przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych;
  • dokonywania systematycznej oceny pracowników;
  • występowanie z propozycjami dotyczącymi usprawnienia pracy.

5. W Zakładzie Leczniczym funkcjonują następujące stanowiska medyczne: Lekarze.

6. Do podstawowych obowiązków w ramach sprawowania poszczególnych stanowisk należy w przypadku lekarza:

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta;
 • edukacja pacjentów;
 • monitorowanie stanu zdrowia pacjenta;
 • wystawianie opinii i zaświadczeń, wystawianie recept, kierowanie pacjentów na dodatkowe konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • nadzorowanie procesu opieki nad pacjentem we właściwym zakresie, w tym nadzorowania stosowania się pacjenta do zaleceń.

paragraf 6

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Leczniczym zlokalizowanym pod adresem: Aleja Solidarności 155/29; 00-877  Warszawa.
 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych określa Regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniach i godzinach funkcjonowania Zakładu Leczniczego.

paragraf 7

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności oraz jakości świadczeń w jednostce organizacyjnej oraz w sposób gwarantujący pacjentom możliwie najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych:
 • odpłatnie zgodnie z cennikiem świadczenia usług wskazanym na https://centrum-probalans.pl/
 • nieodpłatnie w przypadku świadczeń udzielanych osobie potrzebującej natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, gdy zostanie wskazane, że pacjent nie miał innej możliwości uzyskania pomocy.
 1. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych określa przyjęty przez kierownika Podmiotu Leczniczego regulamin korzystania z usług Podmiotu Leczniczego.
 1. Podmiot Leczniczy prowadzi jeżeli to niezbędne odrębny bilans, o którym mowa w art. 2 ust. 3 u.d.l.
 2. Rejestracja pacjentów na poszczególne wizyty w Podmiocie Leczniczym odbywa się:
  • stacjonarnie w Zakładzie Leczniczym,
  • telefonicznie,
  • online.
 3. Świadczenie zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w dniach i godzinach otwarcia Zakładu Leczniczego.
 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych wymagającej osobistej obecności pacjenta możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta bezpośrednio przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, na które pacjent został zarejestrowany, w recepcji Zakładu Leczniczego po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem pacjenta.
 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie internetowej https://centrum-probalans.pl/
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w sposób zapewniający spełnienie wymagań prawnych odpowiednich dla poszczególnych świadczeń, z zachowaniem zasad deontologii zawodowej przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

paragraf 8

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 1. Podmiot Leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
 1. Podmiot Leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń.
 2. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

paragraf 9

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA JEJ UDOSTĘPNIENIENIE

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi oraz udostępnia dokumentację medyczną pacjentów korzystających z udzielanych przez podmiot leczniczy świadczeń opieki zdrowotnej na zasad określonych przepisami prawa. Dokładne zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej określa Regulamin prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej.
 2. Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej jest ustalona w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

paragraf 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie względem wszystkich osób zatrudniony w Podmiocie Leczniczym, niezależnie od formy zatrudnienia, jak również wszystkie osoby współpracuje z Podmiotem Leczniczym oraz wszystkich pacjentów Podmiotów Leczniczego.
 2. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Regulamin dostępny jest w Zakładzie Leczniczym.
 4. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.
 5. Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 03.10.2022 r.