Dzieci przechodzą różne fazy rozwoju, pojawiają się problemy wynikające z wieku dojrzewania, które najczęściej charakteryzują się zaburzeniami zachowania dziecka. Literatura podaje kilka charakterystycznych zaburzeń, między innymi: wybuchy złości, złośliwość i mściwość, kłótnie z dorosłymi, nieprzestrzeganie norm społecznych, zbyt niską tolerancję na krytykę, obrażanie się, nieprzyjmowanie winy na siebie nawet w sytuacjach gdy wina jest bezsporna. Pierwsze symptomy zaburzeń w zachowaniu dziecka mogą pojawić się już w wieku przedszkolnym czy w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Generalnie dotyczą tego samego problemu, niemniej ich obraz przedstawia się inaczej. Są to tak zwane destrukcyjne zaburzenia zachowania. Przejawiają  się one notorycznym łamaniem praw innych osób czy norm społecznych.

Zaburzenia zachowania a normy społeczne

Dzieci z zaburzeniami zachowania, nierespektujące norm społecznych mają nie tylko problem w codziennym funkcjonowaniu, ale niejednokrotnie wchodzą w konflikt z prawem. Są odbierane jako osoby aspołeczne, buntownicze, agresywne czy złośliwe. Bardzo często poprzez swój sposób bycia są stygmatyzowane przez rówieśników i społeczeństwo. Mają duże trudności w nawiązywaniu bliższych relacji. Jak widać, zaburzenia zachowania wpływają na wiele obszarów życia dziecka. Oddziałują na kontakty interpersonalne, zarówno na gruncie rodziny jak i społeczeństwa. Odbijają się na osiągnięciach w nauce, brakiem zainteresowań czy hobby. Ważnym elementem rozwoju dziecka wydaje się tu wizyta u psychologa dziecięcego. Czasem może okazać się iż wskazana jest również terapia rodzinna. Mając na uwadze dobro dziecka, psycholog zbiera wywiad, dokładnie i szczegółowo omawiając wszelkie elementy.

Skuteczna terapia pod okiem psychologa dziecięcego w Centrum probalans

Rodzaje zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania dotyczą obu płci dzieci, niemniej jak wskazują badania częściej dotyczą chłopców niż dziewczynek. Z uwagi na wiek, w klasyfikacjach światowych rodzaje zaburzeń dzieli się wiekowo. Te występujące do 10 roku życia i występujące po 10 roku życia dziecka. Określane są mianem ICD lub DSM. Nazwy pochodzą od Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ze względu na cechy symptomów dzielimy zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży na następujące rodzaje: zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD – zespół deficytu uwagi z nadruchliwością. Przy zaburzeniach zachowania dochodzi do nierespektowania norm społecznych i łamania praw innych osób. W tym rodzaju zaburzeń zachowania znajduje się najwięcej dzieci posiadających i wchodzących w konflikt z prawem. W zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych nie mamy łamania norm i konfliktów prawnych, je natomiast charakteryzuje nieposłuszeństwo oraz postawa buntownicza do dorosłych. I w tym przypadku nie ma znaczenia, jakiego dorosłego zaburzone postępowanie dotyczy. Przy ADHD spotyka się nadpobudliwość, impulsywność czy trudność w skupieniu uwagi.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa dziecięcego

Geneza zaburzeń zachowania

Przyczyny powstania zaburzeń zachowania mają podłoże społeczne, genetyczne i neurofizjologiczne. Kształtują je środowisko, z jakiego dziecko pochodzi i wpływ rodziny na jego zachowanie. Predyspozycje dziedziczenia pewnych zaburzeń zachowania stanowią o czynniku genetycznym. Dysfunkcje neurologiczne genezy zaburzeń zachowania związane są z płatem czołowym czaszki – odpowiadającym za emocje. Geneza zaburzeń zachowania to także indywidualne predyspozycje dziecka, cechy rodziców i ich sposoby zachowania oraz cechy systemu rodzicielskiego na linii dziecko – rodzic. Rozumienie rozwoju osobistego dziecka pozwala zrozumieć uwarunkowania występowania zaburzeń zachowania dziecka. Dysfunkcjonalna rodzina niejednokrotnie prowokuje występowanie zaburzeń zachowania u dziecka. Rodzinne czynniki odpowiadające za rozwój dziecka to styl życia rodziny, kultura rodzinna wielopokoleniowa, przekazywane z pokolenia na pokolenie wartości, cele i ambicje życiowe oraz traumatyczne przeżycia dotyczące całej komórki społecznej jaką jest rodzina. W ujęciu systemowym genezy zaburzeń zachowania u dziecka można upatrywać w zaburzonych relacjach pomiędzy członkami rodziny, zaburzonej strukturze rodzinnej i komunikacji pomiędzy członkami rodziny, a także wikłanie dziecka w konflikty występujące pomiędzy rodzicami.

Terapia indywidualna dziecka w Centrum probalans może mieć kluczowe znaczenie dla jego lepszego rozwoju w społeczeństwie.

Psycholog Warszawa Centrum probalans zaprasza na terapie rodzinne

Leczenie zaburzeń zachowania przez psychologa dziecięcego

Zaburzenia opozycyjno – buntownicze, charakterystyczne dla dzieci z zaburzeniami poniżej 10 roku życia oraz zaburzenia łamiące przede wszystkim normy współżycia społecznego występujące po 10 roku życia powinny dać rodzicom do myślenia i podjęcia działań. Niepokoić powinny takie objawy jak: wybuchy złości, brak panowania nad sobą, złośliwość, mściwość, niszczenie przedmiotów, wulgarne słownictwo czy konflikty z rówieśnikami. Po zauważeniu opisanych objawów u dziecka należy niezwłocznie skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego zajmującego się diagnozą i leczeniem zaburzeń zachowania. Profesjonalną pomocą służą psychologowie dziecięcy w Centrum Probalans w Warszawie – Wola przy Alei Solidarności 155 lok 29. To zespół fantastycznych profesjonalistów świadczących usługi w komfortowych godzinach od poniedziałku do soboty pomiędzy 10 a 22.

Pomoc psychoterapeutyczna przez psychologa dziecięcego

Pomoc terapeutyczna obejmuje co do zasady całą rodzinę. Równolegle prowadzone są dwie terapie rodzinna i indywidualna, bo to przecież komórka jaką jest rodzina stanowi wzorzec niestandardowych, zaburzonych zachowań dziecka. Dziecko podczas terapii uczy się przede wszystkim identyfikować sytuacje, które są przyczyną jego agresji i strachu. Dziecko z pomocą psychologa uczy się radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi, uczy się empatii. Objęcie terapią rodziców i rodzeństwa, a więc całej rodziny ma na celu wsparcie podczas terapii behawioralnej. Rodziców wyposaża się w wiedzę przydatną do rozwiązywania wielu problemów, stosowania skutecznych metod wychowawczych oraz technik negocjacyjnych z dzieckiem. Pomoc w rozwiązaniu osobistych problemów rodziców niejednokrotnie jest kluczem do zaradzenia całej sytuacji i niwelacji zaburzeń zachowania dziecka poprzez naukę efektywnej komunikacji z dzieckiem. Fundamentem są również treningi umiejętności społecznych (kontrola nad emocjami i wybuchami, rozwiązywanie konfliktów na linii dziecko-rodzic, dziecko-rówieśnik, dziecko-inni ludzie), treningi umiejętności poznawczo – behawioralnych (metoda skuteczna w zachowaniach prospołecznych, zmniejszeniu zachowań agresywnych). Skuteczność terapii z psychologiem dziecięcym jest bardziej skuteczna, im szybciej rozpoznanie jest zdiagnozowane a metody terapeutyczne wcześniej wdrożone. Odwlekanie podjęcia działań przez rodziców rodzą dodatkowe problemy. Negatywne wzorce utrwalają się co w konsekwencji prowadzi do trudności z ich zmianą. Dlatego tak istotnym czynnikiem jest jak najszybsze zgłoszenie się do psychologa dziecięcego po pomoc psychoterapeutyczną.

Prawie wszystkie dzieci łamią normy społeczne, rodzinne czy wykazują się nieposłuszeństwem wobec dorosłych. Ale nie wszystkie te zachowania muszą być cechami zaburzeń zachowania, nie świadczą o dysfunkcji zachowania. Ocenić tę kwestię może jedynie wykwalifikowany psycholog dziecięcy.

Psycholog dziecięcy Warszawa skutecznie pomoże w zaburzeniach zachowania

Pomoc terapeutyczna w szkole

To wykwalifikowany psycholog kieruje dziecko do psychologa szkolnego, aby w porozumieniu terapeutycznym dokonać pomocy w całym środowisku, w jakim dziecko funkcjonuje. Obejmując swym zakresem działania także placówkę edukacyjną, psycholog szkolny i nauczyciele wspomagają terapię dziecka z zaburzeniami zachowania poprzez nagradzanie u dziecka występujących w szkole pożądanych zachowań, uznanie pozytywnych społecznie i edukacyjnie działań. Znacznym wsparciem są zajęcia z psychologiem szkolnym w zakresie nauki i zachowania na terenie placówki. Wprowadzanie do metodycznych działań punktów za pożądane zachowanie dla poszczególnych uczniów, motywuje ich do odpowiednich zachowań celem uzbierania jak największej liczby pozytywnych ocen z zachowania. Działa to mobilizująco nie tylko na dzieci z zaburzeniami zachowania, ale jednocześnie integruje cała klasę do poprawnych zachowań i gwarantuje pożądane efekty.

Psychoterapeuta Warszawa zaprasza do Centrum probalans

Skuteczna pomoc psychologa dziecięcego

Analiza badań prowadzonych przez wybitnych psychologów dziecięcych i psychiatrów jest jednoznaczna. Terapia powinna być zintegrowana i poza leczeniem farmakologicznym (nie zawsze ma zastosowanie, szczególnie przy dzieciach z ADHD) powinna być prowadzona równolegle z psychoterapią. Stosowanie neuroleptyków w zaburzeniach zachowania nie jest skuteczne, a stosowanie takich farmaceutyków nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Zaleca się psychoterapię uwzględniającą rodzinne i sytuacyjne uwarunkowania. Psychoterapia rodzinna powinna opierać się na zmianie zachowania na linii rodzic – dziecko, a także zmianie praktyk dyscyplinujących dzieci.

Należy mieć na uwadze, że terapia leczenia zaburzeń zachowania u dzieci przez psychologa dziecięcego jest długotrwała. Na oczekiwaną poprawę i spektakularne efekty nie ma co liczyć niezwłocznie. Ważne bardzo jest wybranie dobrego psychologa. Krokiem milowym jest nawiązywanie kontaktu z dzieckiem, bliskiej więzi i okazanie dziecku mnóstwa miłości, ponieważ podstawą wszystkich zaburzeń zachowania jest brak akceptacji i uczucie niekochanym. Centrum probalans zaprasza na psychoterapię dziecięcą związaną z zaburzeniami zachowania w celu uzyskania jak najlepszego wsparcia dla dziecka.

Zapraszamy do kontaktu.